Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe


Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamot
kan relo nagpaypay, dai naheling, aram ninda
mayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba,
na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde,
na ini an gabos asin permi na, ini an nakaagui
asin an ngonian pati ano pa man na maabot.

Ini, na dapat dai mapasainda, napapasainda.
An ginigibo ninda ngonian kaidto asin permi na
asin ngonian asin ngonian asin ngonian.
O, ngonian, ngonian, ngonian, iyo lang an ngonian,
asin orog sa gabos ngonian, asin mayo na nin iba pang ngonian
kundi ngonian ta an ngonian iyo an profeta.

Ngonian asin sagkod pa man ngonian.
Madya na ngonian, pakiulay ngonian, sige na ngonian.
ngonian sana, mayo na nin iba ini sana ngonian,
asin haen ka na duman man ako asin haen an kaiba pa,
tano ta dai, bako kun tano, ini sana ngonian.
Asin sige asin pirme na pakiulay kun kaya permi na ngonian,
permi ngonian, para sa ngonian permi saro ngonian,
permi ngonian para sa ngonian permi saro ngonian;
saro sana saro, mayo na nin iba pa kundi saro ngonian,
saro, pahali ngonian, gabos kan gabos iubos ngonian,
saro asin saro, saro man, an saro, an saro, permi na saro,
permi na sa luwas, an saro, permi na saro, permi sa luwas,
an saro padagos nagpapaibaba.

An saro na malumhukon, an sarong hihidawon,
an saro sa kabootan, an saro sa kaogmahan,
an saro sa karahayan, an saro na hahanapon,
an saro ngonian sa kadagaan an siko yaon sa luwas
asin nagtuturog sa may putol na sanga kan kahoy
na nagduduyan sa parong kan kahamutan nin burak
asin kan banggi, an kadagaan pag natapos ngonian,
asin sa masunod na aga kan aldaw na maabot.

2015_0510_rivercruiseT500

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.