Footnotes, News, Religion

Peñafrancia festivity: A collective ritual of faith by Fr. Rex Andrew C. Alarcon

17 Sep , 2016  

“No, the pen cannot describe the poetry which contains the enthusiasm of a Catholic people who manifests publicly its faith, its confidence, its tenderness and gratitude, towards the enchanting Mother of beautiful love . . .” This was how the public manifestation of faith by the inhabitants of Ciudad de Nueva Caceres and of the […]

Fiction

Mga Daeng Palad, Duwang Gamgam na Riwariw

23 May , 2015  

Garo na baga sinda mga aking bagong mundag, mayong sulot na bado mientras na nagduduyan sa higdaan sa padiit-diit na pagyugyog dara kan kalipungawan saka pagkaminootan. Luway-luway sa paghiro an saindang mga burles na lawas asin an pagiging saro kaini garo may sinusunod na ritmo asin kumpas. May numero. Haloy. Sobra. Sagkod sa maabot ninda […]