Fiction

Mga Daeng Palad, Duwang Gamgam na Riwariw

23 May , 2015  

Garo na baga sinda mga aking bagong mundag, mayong sulot na bado mientras na nagduduyan sa higdaan sa padiit-diit na pagyugyog dara kan kalipungawan saka pagkaminootan. Luway-luway sa paghiro an saindang mga burles na lawas asin an pagiging saro kaini garo may sinusunod na ritmo asin kumpas. May numero. Haloy. Sobra. Sagkod sa maabot ninda […]

Poetry

Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe

10 May , 2015  

Ngonian Sana Ngonian / Now And Only Now By Jap Adupe Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamot kan relo nagpaypay, dai naheling, aram ninda mayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba, na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde, na ini an gabos asin permi na, ini an nakaagui asin […]

, ,