Fiction

Mga Daeng Palad, Duwang Gamgam na Riwariw

23 May , 2015  

Garo na baga sinda mga aking bagong mundag, mayong sulot na bado mientras na nagduduyan sa higdaan sa padiit-diit na pagyugyog dara kan kalipungawan saka pagkaminootan. Luway-luway sa paghiro an saindang mga burles na lawas asin an pagiging saro kaini garo may sinusunod na ritmo asin kumpas. May numero. Haloy. Sobra. Sagkod sa maabot ninda […]

Post Navigator Supported By WP Premium Plugin