Bicol House Journal

Ninja for Bicol news coverage.
Peñafrancia festivity: A collective ritual of faith by Fr. Rex Andrew C. Alarcon
Peñafrancia festivity: A collective ritual of faith by Fr. Rex Andrew C. Alarcon

“No, the pen cannot describe the poetry which contains the enthusiasm of a Catholic people who manifests publicly its faith, its confidence, its tenderness and gratitude, towards the enchanting Mother of beautiful love . . .” This was how the public manifestation of faith by the inhabitants of Ciudad de […]

Mga Daeng Palad, Duwang Gamgam na Riwariw
Mga Daeng Palad, Duwang Gamgam na Riwariw

Garo na baga sinda mga aking bagong mundag, mayong sulot na bado mientras na nagduduyan sa higdaan sa padiit-diit na pagyugyog dara kan kalipungawan saka pagkaminootan. Luway-luway sa paghiro an saindang mga burles na lawas asin an pagiging saro kaini garo may sinusunod na ritmo asin kumpas. May numero. Haloy. […]

The Bicol House Journal Debuts Monday
The Bicol House Journal Debuts Monday

On Monday, we revive The Bicol House Journal on the online pages of Cbanga360. It will follow the same attitude and aspiration in publishing literary content as before. Looking back we republish here the idealism and objective of the BHJ: The Bicol House Journal is a modest attempt at publishing […]